+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Wpis hipoteki umownej

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej wpisu hipoteki umownej do kwoty 2.249.999 zł, będącej zabezpieczeniem obligacji serii E. Hipoteka ustanowiona została na nieruchomości...

Orzeł SA: Rejestracja obligacji serii E w KDPW

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 955 obligacji na okaziciela serii E spółki Orzeł S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych kodem PLORZL000134. Podstawą prawną emisji jest...