+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej wpisu hipoteki umownej do kwoty 2.249.999 zł, będącej zabezpieczeniem obligacji serii E. Hipoteka ustanowiona została na nieruchomości zabudowanej zakładem produkcyjnym w Poniatowej – siedzibie Spółki. Administratorem hipoteki jest Justyna Maria Szymanowska. Wartość przedmiotu hipoteki określona została przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 7 838 000 zł.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu