+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Realizowane projekty

fundusze_ue_info

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego.

Tytuł projektu:

Opracowanie kompozytów otrzymywanych z termoplastów z wykorzystaniem granulatu pozyskanego z recyklingu opon i jego wdrożenie na rynkach europejskich

Cel projektu:

Opracowanie typoszeregu kompozytów otrzymywanych z termoplastów z wykorzystaniem granulatu pozyskanego z recyklingu opon oraz uzyskanie produktu o możliwie dużej zawartości gumy bez utraty pierwotnych właściwości fizycznych tworzywa, co pozwoli obniżyć koszt produkcji w stosunku do czystego materiału bazowego.
Dodatkowo zawartość gumy w produkcie wpłynie na zwiększenie elastyczności produktów, co w wielu zastosowaniach będzie pożądane.

Działania:

1. Przygotowanie przynajmniej dwóch typoszeregów kompozytów: 

a) na bazie tworzyw konstrukcyjnych, 

b) na bazie tworzyw poliolefinowych 

W obu przypadkach zakłada się możliwość dodatku tworzyw recyklingowych. 

2. Przeprowadzenie szeregu rozwojowych prac eksperymentalnych, mających na celu opracowanie wariantów materiału o pożądanych właściwościach oraz ich przetestowanie w warunkach eksperymentów i testów.

3. Zakup linii technologicznej w celu wdrożenia produktu do sprzedaży na skalę przemysłową.

Efekt projektu:

Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty handlowej innowacji produktowej.

Grupy docelowe:

Przedsiębiorstwa – producenci materiałów budowlanych, producenci wyposażenia ogrodowego, producenci elementów w przemyśle motoryzacyjnym; mieszkańcy województwa lubelskiego

Wartość projektu:

 4 280 333,38 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

 2 210 312,41 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

projekty_orzelsa_info

Inwestycja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycja objęta pomocą publiczną udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu inwestycji.

Tytuł projektu:

Rozbudowa instalacji recyklingu zużytych opon

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu recyklingu zużytych opon Orzeł S.A. do 40 000 ton w skali roku

Działania:

Zakup drugiej linii technologicznej do recyklingu opon

Rozbudowa placu składowego zużytych opon oraz granulatu gumowego

Wartość projektu:

24 919 800 zł

Pożyczka z NFOŚiGW na warunkach rynkowych, niestanowiąca pomocy publicznej

 17 443 860 zł

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej:

70%

Dotacja z NFOŚiGW

7 475 940 zł

Wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu inwestycji, po uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy publicznej

9 967 920 zł