+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2018 roku, na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 2 Statutu Spółki ORZEŁ S.A. oraz  art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.jedn. Dz.U. 2018  poz.483) , podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji 1700 (jeden tysiąc siedemset) obligacji serii E o wartości nominalnej 1000 zł każda (jeden tysiąc złotych), o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem przyjęcia propozycji nabycia w ilości wyższej niż 800 sztuk obligacji przez osoby wskazane w uchwale Zarządu w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii E. Zarząd skieruje propozycję nabycia obligacji serii E do osób wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu Spółki.

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii E stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

Uchwała_Warunki emisji_Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy

Wycena nieruchomości

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz –Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu