+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku, na podstawie art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji nie więcej niż 8.388 (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) sztuk obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości maksymalnej 8.388.000,00 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Obligacje serii C są emitowane w celu wykonania Układu i zaoferowania ich Obligatariuszom serii B, którzy złożyli wstępne deklaracje zakupu Obligacji w terminie do dnia 12 października 2015 roku. Obligacje zostaną przydzielone Obligatariuszom Serii B, o których mowa powyżej, z zaliczeniem ich wierzytelności z obligacji Serii B na poczet ceny obligacji serii C według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1).

Obligacje serii C będą obejmowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje serii C będą obligacjami trzyletnimi i oprocentowane będą w wysokości 5% w skali roku. Wypłata odsetek następowała będzie w okresach kwartalnych. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym.

Obligacje serii C nie będą miały postaci dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka może ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Cataylst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii C stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

 Uchwała Zarząd w sprawie emisji obligacji serii C

Warunki emisji obligacji serii C

Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu