+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna w Ćmiłowie, działając na podstawie art. 399 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień 19 czerwca 2009r, godz. 12.00 w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4.

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..

Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki u notariusza lub imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki u notariusza oraz świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj do dnia 10 czerwca 2009r. do godziny 16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 – § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu