+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 listopada 2010 r. Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 ” Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Łączna wartość projektu wynosi 315,5 tys. zł

Łącza kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 175,7 tys. zł, co stanowi 55,68% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji projektu: 03.2011 – 02.2012.

Projekt polegać będzie na wdrożeniu systemu informatycznego klasy B2B, a następnie jego integracji z systemem ERP emitenta oraz jego partnerów biznesowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu