+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 27 września 2010r. uchwały nr 943/2010 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, w dniu 27 września 2010r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 6.753.333 Praw Poboru Akcji serii D na dzień 1 października 2010r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł Prezes Zarządu