+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 3 lutego 2010r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect): – 5.065.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, – nie więcej niż 1.688.333 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C (PDA), – nie więcej niż 1.688.333 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu