+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2010 roku Emitent złożył w Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”. Środki pozyskane z dotacji będą przeznaczone na usługi doradcze związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do Spółki. Wartość projektu szacowana jest na 174 000 zł z czego 50% tj, 87 000 zł stanowić będą środki z dotacji. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziany jest na 1 czerwca 2010 r., natomiast zakończenie na 31 marca 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu