+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje iż w dniu 19.12.2008 r. Emitent podpisał umowę kredytu pomostowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu „ Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A.”

Wysokość kredytu opiewa na kwotę 1 999 800 PLN ( jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć osiemset), która stanowi 45% planowanych całkowitych kosztów inwestycji.

Kredyt pomostowy został udzielony w związku z przejściowym finansowaniem inwestycji do czasu wypłaty przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dotacji, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 33/2008.

Umowa kredytowa została zawarta na okres od 19.12.2008r. do 30.12.2009r.

Emitent uznaje umowę kredytową za umowę znaczącą ze względu na relację wartości kredytu do wartości kapitału własnego Spółki.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 2 pkt. 2.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu