+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie i przydziale akcji:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 października 2010 r., data zakończenia subskrypcji: 14 października 2010 r.;
2) data przydziału akcji: 25 października 2010r. – przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru i zapisy dodatkowe;
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 1.125.555;
4) stopa redukcji w transzy zapisów dodatkowych wyniosła 98,53%;
5) liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.125.555;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2,30 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: – 253 inwestorów na podstawie praw poboru, – 65 inwestorów na podstawie złożonych zapisów dodatkowych;
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: – 253 subskrybentów w transzy podstawowej, 61 subskrybentów w transzy dodatkowej;
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 54,8 tys. zł
(0,05 zł na jedną objętą akcję serii D), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 6,9 tys. zł;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,;
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego; z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 39,3 tys. zł;
d) koszty promocji oferty: 8,6 zł;
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu