+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje o zakończonej subskrypcji akcji serii B w ofercie prywatnej ORZEŁ S. A.:

  1. Data rozpoczęcia subskrypcji – 11 marca 2008 r., data zakończenia subskrypcji – 17 marca 2008 r.
  2. Data przydziału akcji – 18 marca 2008 r.
  3. Subskrypcją objęto 1.265.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.
  4. Redukcja nie wystąpiła.
  5. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.265.000 akcji serii B.
  6. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 2,30 zł za akcję.
  7. Zapisy na akcje serii B złożyły 42 osoby.
  8. Akcje serii B przydzielono w ofercie prywatnej 42 inwestorom. Nie wprowadzono podziału na transze.
  9. Emitent nie zawierał umów o subemisję.
  10. Poniesione do tej pory przez Emitenta koszty emisji i wprowadzenia do obrotu wyniosły 144.216,98 zł, z czego: koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej 102.216,98, koszt przygotowania dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 35.000 zł, koszt promocji oferty 7.000,00 zł.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 4 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu