+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać Kancelarię Księgowo – Audytorską „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawska 34 wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 297.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu