+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 18.01.2010r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust.10 Uchwały nr 1/II/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2009 roku, podjął uchwałę w której ustalił cenę emisyjną akcji nowej emisji serii C na poziomie 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. Ponadto Zarząd przypomina, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że dniem ustalenia prawa poboru jest 29 stycznia 2010r.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009r. . „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu