+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 02.08.2010 r. otrzymał od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu papierów wartościowych Emitenta podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniu 30 07 2010 r.

Dnia 30 07 2010 r. Pan Jacek Orzeł nabył 2684 sztuk akcji Emitenta po cenie 3,07 zł za jedną akcję. Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadał 415 316 sztuk akcji Orzeł S.A., co stanowiło 6,15% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 415 316 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 6,15% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 418 000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 6,19 % kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 418 000 głosów na WZA, co stanowi 6,19% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu