+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 04.04.2010 r. otrzymał od Pani Haliny Orzeł Członka Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji pakietowej w dniu 30 marca oraz podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach 31 marca – 04 kwietnia 2011 r.

Dnia 30 03 2011 r. Pani Halina Orzeł zbyła w transakcji pakietowej 70.000 sztuk akcji Emitenta po cenie 4,28 zł za jedną akcję oraz 31 marca zbyła 9.882 akcji po średniej cenie 4,78 zł, w dniu 01 kwietnia zbyła 32.834 akcji po średniej cenie 4,53 zł i 04 kwietnia zbyła 74.410 akcji po średniej cenie 4,58 zł na sesji zwykłej.

Przed transakcją Pani Halina Orzeł posiadała 1 757 594 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 22,31% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 1 757 594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 22,31% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pani Halina Orzeł posiada 1 570 468 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 19,93 % kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 1 570 468 głosów na WZA, co stanowi 19,93% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu