+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 08.09.2011 r. otrzymał od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji na sesji zwykłej w dniu 07 września 2011 r

Dnia 07 09 2011 r. Pan Jacek Orzeł nabył 18.000 akcji po średniej cenie 3,20 zł. Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadała 463 239 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 5,88% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 463 239 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,88% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 491.239 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 6,11% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 491.239 głosów na WZA, co stanowi 6,11% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu