+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com
Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 23.04.2008 r. otrzymał od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu papierów wartościowych Emitenta podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect, które miały miejsce w dniach 22 – 23. 04. 2008 r.

Dnia 22.04.2008 r. Pan Jacek Orzeł nabył 11218 sztuk akcji Emitenta po cenie 1,73 zł za jedną akcję; dnia 23.04.2008 r. nabył 8782 sztuki akcji Emitenta po cenie 1,70 zł za jedna akcję. Łącznie Pan Jacek Orzeł nabył 20000 sztuk akcji Emitenta, po średniej cenie 1,72 zł za jedną akcję.

Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadał 379500 sztuk akcji Orzeł S.A., co stanowiło 7,5% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 379500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 7,5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 399500 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 7,9% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 399500 głosów na WZA, co stanowi 7,9% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu