+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje ze w dniu 21.10.2011 oraz 24.10.2011 r otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach spółki ORZEŁ SA.

W dniu 21.10.2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanik o przekroczeniu progu 5% w kapitale ORZEŁ SA. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku transakcji zakupu 114.000 akcji ORZEŁ SA na sesji zwykłej w dniu 19.10.2011 po cenie 3,00 zł za jedną akcje.

Przed tym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 286.000 sztuk akcji Spółki które stanowiły 3,63% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 286.000 głosów z akcji, co stanowi 3,63% ogólnej liczby głosów.

Po przeprowadzeniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 400.000 akcji zwykłych na okazicieli spółki ORZEŁ SA, co stanowi 5,077% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 400.000 głosów z akcji, co stanowi 5,077% ogólnej liczby głosów.
Pan Krzysztof Stanik oświadczył że w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia udział w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki ORZEŁ SA.

W dniu 24.10.2011 r. otrzymał od Pana Sławomira Orła Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu papierów wartościowych Emitenta w transakcji na sesji zwykłej w dniu 19.10.2011 r.

Dnia 19.10.2011 r. Pan Sławomir Orzeł zbył 115.000 akcji po średniej cenie 3,00 zł. Przed transakcją Pan Sławomir Orzeł posiadała 1.701.773 sztuk akcji ORZEŁ SA, co stanowiło 21,60 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 1.701.773 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 21,60 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Sławomir Orzeł posiada 1.586.773 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 20,14% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 1.586.773 głosów na WZA, co stanowi 20,14% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu