+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że dnia 24.10.2008 r. otrzymał od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu papierów wartościowych Emitenta podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect, która miała miejsce w dniu 23.10.2008 r.

Dnia 23.10.2008 r. Pan Jacek Orzeł nabył 11 000 sztuk akcji Emitenta po cenie 0,97 zł za jedną akcję.

Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadał 400 000 sztuk akcji Orzeł S.A., co stanowiło 7,9% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 7,9% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 411 000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 8% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 411 000 głosów na WZA, co stanowi 8% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.160 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu