+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 26.01.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku sprzedaży w ramach transakcji sesyjnych w dniu 21.01.2010 roku 4610 szt. akcji Spółki po cenie 3,00 zł za jedną akcję.
Transakcja została przeprowadzona przed opublikowaniem przez PARP informacji o uzyskanej przez ORZEŁ S.A. dotacji i związane są z pozyskaniem przez inwestora środków na objęcie akcji nowej emisji.
Zarząd uzyskał również informację, iż Członek Rady Nadzorczej nie zamierza dalej sprzedawać akcji Emitenta.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu