+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. w raporcie bieżącym nr 7/2009 z dnia 25.05.2009r. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W treści raportu Zarząd wskazał iż:

„Zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki u notariusza oraz świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj do dnia 10 czerwca 2009r. do godziny 16.00”

W związku z otrzymaniem przez Spółkę od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych informacji wskazującej na możliwość stosowania przez część akcjonariuszy odmiennej niż przyjęta przez Spółkę wykładni przepisów prawa dotyczących ostatecznej daty składania świadectw depozytowych, Zarząd Spółki, kierując się interesem akcjonariuszy informuje, iż będzie przyjmował świadectwa depozytowe złożone w dniu 12 czerwca w siedzibie Spółki godzinach 8.00 – 16.00

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu § 4 ust.2

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu