+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje iż w dniu 21.01.2010r. powziął informację o Uchwale Nr 38/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 stycznia 2010r., który postanowił zarejestrować pod kodem PLORZL000035 z dniem 29 stycznia 2010 roku 5.065.000 (pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/II/2009 NWZA ORZEŁ S.A. z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W razie nie wystąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru w dniu 29 stycznia 2010r., depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przysługujących akcjonariuszom spółki.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu