+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 20 maja 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego wpisano do KRS podwyższenie kapitału zakładowego ORZEŁ S.A. z kwoty 3 800 000,00 PLN do kwoty 5 065 000,00 PLN, dokonane poprzez emisję akcji serii B.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 2 pkt. 5.

Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu
Halina Orzeł – Członek Zarządu