Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2011 roku zawierający:

 

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane we wrześniu 2011 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła we wrześniu 2011r.
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w październiku i listopadzie 2011 r.

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Działu Relacji Inwestorskich, Zarząd publikuje odpowiedzi na pytania jakie otrzymał. Zarząd Spółki podjął decyzję o stosowaniu tej praktyki również w kolejnych raportach miesięcznych.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – wrzesień 2011
ORZEŁ SA: Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu