+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2011 roku zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w marcu 2011 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2011r.
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kwietniu i maju 2011 r.

Załącznik:

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – marzec 2011

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu