+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w maju 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w czerwcu i lipcu 2010 r..

Ad. 1).
W maju nastąpiło zakończenie subskrypcji 7,260 obligacji serii A, co oznacza pozyskanie 7,26 mln zł na budowę fabryki granulatu.

11 maja została zawiązana spółka zależna Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o.

12 maja 2010 roku Emitent złożył w Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”. Środki pozyskane z dotacji będą przeznaczone na usługi doradcze związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Spółce

W maju rozpoczęły się prace związane z przystosowaniem zakupionej nieruchomości do wymogów Zakładu Recyklingu Opon.

W dniu 20.05.2010 Emitent otrzymał podpisaną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”.

Ad 2).
Raporty opublikowane w marcu 2010 r.
RB nr 32/2010 2010 -05-10 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A – nota informacyjna
RB nr 33/2010 2010-05-12 Zawiązanie spółki Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o.
RB nr 34/2010 2010-05-12 Złożenie wniosku o dofinansowanie w Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie
RB nr 35/2010 2010-05-14 ORZEŁ S.A. Raport miesięczny – kwiecień
RB nr 36/2010 2010-05-17 ORZEŁ SA: Raport kwartalny – IQ 2010 r.
RB nr 37/2010 2010-05-20 ORZEŁ SA: Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy fabryki granulatu ze środków unijnych
RB nr 38/2010 2010-05-20 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2010 r.

Ad 3).
Spółka zrealizowała w maju 2010 r. następujące cele emisyjne:
– ciągłe doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż w dziale e-handlu,
– rozpoczęto prace nad dostosowaniem zakupionego obiektu przemysłowego do potrzeb Zakładu Recyklingu Opon.

Ad 4).
W czerwcu planowane jest w dalszym ciągu realizowanie prac związanych z przystosowaniem zakupionej nieruchomości do wymogów Zakładu Recyklingu Opon.

Na przełomie czerwca i lipca zastąpi pierwsze notowanie 7.260 szt. obligacji na Catalyst

Dnia 01.06.2010 r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 06.07.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

W dniu 2 czerwca zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 r. na godzinie 12:00 w siedzibie spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu