+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w listopadzie 2009r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w listopadzie 2009r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2009r.

Ad. 1).
Dnia 3 listopada Spółka otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywną odpowiedź w związku ze złożonym odwołaniem do wniosku o dotację w działaniu 1.4-4.1

Listopad był miesiącem na który Spółka zaplanowała szczyt sprzedaży w sezonie zimowym. Niestety brak opadów śniegu w tym okresie przełożył się na wygenerowanie przychodów niższych od oczekiwanych. Dodatkową konsekwencją takiej pogody jest obniżenie cen sprzedaży na internetowym rynku opon ci niekorzystnie wpływa na generowaną rentowność.

Ad 2).
Raporty opublikowane w listopadzie 2009r.
RB nr 37/2009 2009-11-25 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 30/2009 z dnia 12 listopada 2009r.
RB nr 36/2009 2009-11-24 Informacja w sprawie złożonego wniosku o dotację unijną
RB nr 35/2009 2009-11-24 Korekta raportu bieżącego nr 34/2009 z dnia 20.11.2009r.
RB nr 34/2009 2009-11-20 Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 18 grudnia 2009
RB nr 33/2009 2009-11-20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RB nr 32/2009 2009-11-12 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2009 r.
RB nr 31/2009 2009-11-12 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2009 r.
RB nr 30/2009 2009-11-12 Raport okresowy za III kwartał 2009 roku
RB nr 29/2009 2009-11-12 Raport miesięczny – październik
RB nr 28/2009 2009-11-03 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym protestem

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu listopadzie 2009r. następujące cele emisyjne:
-doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających współpracę z dostawcami i szybszą obsługę odbiorców

Ad 4).
Dnia 01.12.2009r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 05.01.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Na dzień 18 grudnia 2009r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Główne punkty porządku obrad przewidują podjęcie uchwał w sprawie emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w Statucie Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu