+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w lipcu 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lipcu 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w sierpniu i wrześniu 2010 r..

Ad. 1).

W dniu 6 lipca, na rynku Catalyst, nastąpił debiut 7.260 Obligacji serii A ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, które wyemitowane zostały w dniu 27 kwietnia 2010r..

Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.

21 lipca Emitent otrzymał pozwolenie na modernizację istniejącego budynku produkcyjno – biurowego na potrzeby produkcji granulatu gumowego w procesie recyklingu opon wraz z infrastrukturą techniczną na działce w miejscowości Poniatowa.

Ad 2)

Raporty opublikowane w lipcu 2010 r.:

RB nr 56/2010 2010-07-29 ORZEŁ SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RB nr 55/2010 2010-07-29 ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach Działania 4.1 POIG
RB nr 54/2010 2010-07-29 ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 1.4 POIG
RB nr 53/2010 2010-07-22 ORZEŁ SA: Uzyskanie pozwolenia na budowę
RB nr 52/2010 2010-07-20 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2010 r.
RB nr 51/2010 2010-07-20 ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki
RB nr 50/2010 2010-07-14 ORZEŁ SA: Podpisanie listu intencyjnego
RB nr 49/2010 2010-07-14 ORZEŁ S.A. Raport miesięczny – czerwiec
RB nr 48/2010 2010-07-02 ORZEŁ SA: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 7.260 obligacji ORZEŁ SA na Catalyst
RB nr 47/2010 2010-07-01 ORZEŁ SA: Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki
RB nr 46/2010 2010-07-01 ORZEŁ SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Ad 3).

Spółka zrealizowała w lipcu 2010 r. następujące cele emisyjne:
– kontynuowano prace projektowe nad dostosowaniem zakupionego obiektu przemysłowego do potrzeb Zakładu Recyklingu Opon.

Ad 4).

W drugiej połowie sierpnia rozpoczną się prace remontowe nieruchomości w miejscowości Poniatowa, ich ukończenie planowane jest na IVQ 2010 r.

Na 24 sierpnia br. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał o emisji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Emisja akcji serii D związana jest z przejęciem 78% akcji spółki Fleet Service S.A. zajmującej się obsługą flot samochodowych. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, transakcja nastąpić ma do końca września 2010 roku.

Zmiana Standardów Rachunkowości z krajowych na międzynarodowe jest realizacją koncepcji pełnego otwarcia na inwestorów. Przyjęcie nowych zasad w tym zakresie pozwoli Spółce spełnić wymogi rynku regulowanego oraz ułatwi analizowanie jej wyników przez zagraniczne instytucje finansowe.

Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 07.09.2010r. w siedzibie Spółki. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu