+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w grudniu 2009r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w grudniu 2009r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w styczniu i lutym 2010r.

Ad. 1).
Tegoroczne warunki atmosferyczne w miesiącach zimowych spowodowały mniejsze od oczekiwanego zainteresowanie rynku oponami zimowymi. Sprzedaż generowana w miesiącu grudniu była nisko marżowa. Emitent nie miał problemów z przerostem stanów magazynowych, jednak zjawisko to występowało u inny dystrybutorów opon. Sytuacja ta zaowocowała obniżeniem cen rynkowych na opony zimowe. Zarząd na przełomie listopada i grudnia podjął działania zmierzające do redukcji kosztów i polegające na wcześniejszym rozwiązaniu umów z pracownikami sezonowymi.
Spółka cały czas oczekiwała wyników konkursu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, przygotowując się jednocześnie do realizacji projektu inwestycyjnego.

Ad 2).
Raporty opublikowane w grudniu 2009r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. w dniu 18 grudnia 2009r. (ESPI)
RB nr 41/2009 2009-12-18 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. w dniu 18 grudnia 2009r.
RB nr 40/2009 2009-12-18 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2009r.
RB nr 39/2009 2009-12-18 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
RB nr 38/2009 2009-12-14 Raport miesięczny – listopad

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu grudniu 2009r. następujące cele emisyjne:
-ciągłe doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż w dziale e-handlu

Ad 4).
Dnia 01.12.2009r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu ORZEŁ S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.

Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 02.02.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Dnia 18 grudnia 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Głównymi punktami porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w Statucie Spółki.
Zgodnie z uchwałą nr 1/II/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Dzień Prawa Poboru akcji serii C ustalono na 29 stycznia 2010 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu