+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w czerwcu 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w czerwcu 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lipcu i sierpniu 2010 r..

Ad. 1)

W dniu 08 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała pismo, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 maja 2010 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.688.333 akcji serii C.

10 czerwca 2010 roku Spółka złożyła Wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 1.688.333 akcji serii C. Pierwszy dzień notowań akcji serii C miał miejsce 14 czerwca 2010 roku.

W związku z asymilacją akcji serii C Spółka otrzymała zawiadomienie od AgioFunds TFI SA o przekroczeni progu 5% w kapitale Spółki. Na dzień zawiadomienia stan posiadanych akcji przez AgioFunds TFI SA stanowi łącznie 494 100 akcji spółki ORZEŁ SA, co stanowi 7,32% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na WZA.

W dniu 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas którego poza uchwałami wymaganymi na podstawie art. 395 KSH, podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz zmian w Statucie Spółki.

W dniu 6 lipca, na rynku Catalyst, nastąpił debiut 7.260 Obligacji serii A ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, które wyemitowane zostały w dniu 27 kwietnia 2010r..

Ad 2)

Raporty opublikowane w czerwcu 2010 r.:

RB nr 10/2010 ESPI 2010-06-30 ORZEŁ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30.06.2010r.
RB nr 45/2010 2010-06-30 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30 czerwca 2010 roku
RB nr 44/2010 2010-06-17 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2010 r.
RB nr 09/2010 ESPI 2010-06-15 ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce
Rb nr 43/2010 2010-06-14 ORZEŁ S.A. Raport miesięczny – maj
RB nr 42/2010 2010-06-14 Raport roczny ORZEŁ SA za 2009 rok
RB nr 08/2010 ESPI 2010-06-10 ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
RB nr 41/2010 2010-06-10 ORZEŁ SA: Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C
RB nr 40/2010 2010-06-08 ORZEŁ SA: Podwyższenie kapitału zakładowego – rejestracja przez Sąd Gospodarczy w Lublinie akcji serii C
RB nr 39/2010 2010-06-02 ORZEŁ SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad 3)

Spółka zrealizowała w czerwcu 2010 r. następujące cele emisyjne:
– zakończony został proces doskonalenia narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż w dziale e-handlu. Projekt miał na celu usprawnienia procesu wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami z branży oponiarskiej.
– kontynuowano prace projektowe nad dostosowaniem zakupionego obiektu przemysłowego do potrzeb Zakładu Recyklingu Opon.

Ad 4)

W lipcu planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych na terenie posiadanego obiektu przemysłowego.

Do końca sierpnia planowane jest uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń na remont zakupionej nieruchomości pod budowę Zakładu Recyklingu Opon.

Dnia 06.07.2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z akcjonariuszami i inwestorami.

Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 03.08.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu