+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 39/2011 z dnia 27 lipca 2011r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22.08.2011 r. dokonał przydziału 10.000 szt. 3-letnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i stałym oprocentowaniu w wysokości 11,0% w skali roku, oraz terminie wykupu 22 sierpnia 2014 roku.

Zarząd dokonuje także częściowego dobrowolnego wykupu obligacji Serii A w liczbie 5.735 szt. W zamian za umarzane Obligacje Serii A i powstałe w wyniku tego procesu wierzytelności, obligatariusze objęli taką samą liczbę Obligacji Serii B. Wykupione obligacje Serii A w podanej liczbie zostaną umorzone. Pozostała część Obligacji serii B w liczbie 4.265 szt. objęta została za wkłady pieniężne. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na dokończenie realizacji projektu Spółki dotyczącego budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego oraz zasilenie jej kapitału obrotowego..

Pełne informacje dotyczące przedmiotowego procesu zostaną przekazane w raporcie o zakończeniu subskrypcji Obligacji Serii B.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu