+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od AgioFunds TFI SA z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanego subfunduszu AGIO – Mulitstrategia wydzielonego w ramach AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o przekroczeniu progu 5% w kapitale ORZEŁ SA.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C.

Przed tym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 80 300 sztuk akcji Spółki które stanowiły 1,59% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 80 300 głosów z akcji, co stanowi 1,59% ogólnej liczby głosów, oraz 413 800 sztuk praw do akcji serii C.

Przedmiotowe prawa do akcji spółki ORZEŁ S.A. po ich zamianie na akcje wraz z posiadanymi już akcjami spółki ORZEŁ S.A. stanowią łącznie 494 100 akcji spółki ORZEŁ S.A., co stanowi 7,32 % jej kapitału zakładowego, przyznających 494 100 głosów z akcji, co stanowi 7,32 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załącznik:

Zawiadomienie Akcjonariusza.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd