Zarząd ORZEŁ S. A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2009 roku.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2.

Załączniki:

Projekty uchwał na WZA Orzeł S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu