+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Dokument jednolitego tekstu Statutu ORZEŁ S.A. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:

Status ORZEŁ S.A.pdf

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2. pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu