+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku otrzymał informację, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 20 grudnia 2010 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.125.555 akcji serii D.

Wysokość kapitału zakładowego po zarejestrowaniu akcji serii D wynosi 7.878.888 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem zł) i dzieli się na 7.878.888 akcji (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W związku z powyższym §7. 1. Statutu ORZEŁ S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.878.888 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złote) i dzieli się na:
a) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda,
b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda.
c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
d) 1 125 555 (słownie : jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd