+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 26 marca 2010r. podjął uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela Serii A o wartości do 9 mln zł.
Obligacje będą zabezpieczone i zostaną zaoferowane w ramach emisji prywatnej.
Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A wykorzystane zostaną w celu sfinansowania projektu budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego.

Obligacje te będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1.załącznika do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu