+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 22 czerwca 2018 roku Pani Moniki Koszade-Rutkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki oraz powołania nowego Członka Zarządu Spółki Pana Michała Stachyrę pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego.

Życiorys zawodowy Pani Moniki Koszade-Rutkiewicz został opublikowany w raporcie bieżącym nr 51/2015 dnia 10 listopada 2015 roku.

Życiorys zawodowy Pana Michała Stachyry stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pani Monika Koszade-Rutkiewicz oraz Pan Michał Stachyra złożyli wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że: nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie wykonują poza przedsiębiorstwem Spółki działalności do niej konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Stachyra-życiorys zawodowy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresow

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz –Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu