+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Józefa Sławomira Orła dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 7 g) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

 1. a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
  b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
  d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
  e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
  b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
  c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
  d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
  e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  f) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
  g) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
Zarząd informuje, iż na prośbę Akcjonariuszy uzupełnione została opinia Zarządu dotycząca sposobu wyznaczenia ceny akcji nowej emisji – projekt uchwały do pkt. 7 e) porządku obrad.
Uzupełniona opinia przedstawiona jest w załączniku.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
ORZEŁ SA: Uzupełniona opinia projektu uchwały do pkt. 7 e) porządku obrad.

 
Podstawa prawna:

 

 • 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd