+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 7 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii D poprzez zmianę osoby administratora hipoteki.

Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały rozwiązał umowę z dotychczasowym administratorem hipoteki radcą prawnym Marzeną Kucharską-Derwisz i zawarł nową umowę ustanowienia administratora hipoteki, którym począwszy od dnia 1 października 2016 roku będzie radca prawny Justyna Maria Szymanowska.

 
Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu