+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 roku skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu.

 

Wniosek został złożony na skutek braku porozumienia z głównymi Wierzycielami.

 

Zarząd Spółki w załączniku do wniosku o ogłoszenie upadłości przedstawił propozycje układowe które zakładają m.in.:
1. Umorzenie odsetek od wszystkich wierzytelności objętych układem.
2. Zaspokojenie w całości wierzytelności nie przekraczających 50.000,00 zł w zakresie należności głównej, przy umorzeniu w całości należności z tytułu odsetek.
3. Dla wierzytelności przekrajających 50.000,00 zł proponuje się redukcję zobowiązań poprzez umorzenie należności głównej o 50% z jednoczesnym umorzeniem należności ubocznych.
4. Dla wierzytelności wynikające z emisji Obligacji serii B proponuje się wykup tych obligacji przez Spółkę w zamian z wyemitowane przez Spółkę w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej. Obligacje serii C byłyby obejmowane według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku.
5. Wierzyciele wierzytelności niepieniężnych wynikających z zawartych przez ORZEŁ S.A umów o dofinansowanie nie skorzystają z przysługującego im prawa do wypowiedzenia umowy i zwrotu wypłaconych ORZEŁ S.A. kwot dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, w związku ze złożeniem przez beneficjenta wniosku o ogłoszenie upadłości w wersji układowej.
6. Bank BZ WBK S.A nie zażąda spłaty całości kredytu długoterminowego w wysokości 1 583 333,26 zł udzielonego na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2012 roku, który będzie przez Spółkę spłacany zgodnie z ustalonym pierwotnie harmonogramem.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu