+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach zgłoszonych przez Zarząd propozycji układowych, które muszą być takie same dla wszystkich wierzycieli zakwalifikowanych do danej grupy wierzytelności, zgłoszona została propozycja wykup tych obligacji przez Spółkę w zamian za wyemitowane przez Spółkę w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej. Obligacje serii C byłyby obejmowane według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez ORZEŁ S.A. obligacji serii C byłby zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi aktualnie zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym.

 

Zarząd planuje, aby obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii C wyemitowanych w celu realizacji zobowiązań układowych zaproponować po zatwierdzeniu układu ich zamianę na akcje Spółki, co będzie jednak wymagało w pierwszym rzędzie zawarcia prawomocnego układu w postępowaniu upadłościowym, a następnie uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki i dopełnienia wymaganych formalności. Na chwilę obecną emisja akcji obejmowanych w zamian za wierzytelności z tytułu obligacji serii B nie jest możliwa, gdyż wierzytelności te będą najprawdopodobniej objęte z mocy prawa układem, a co za tym idzie nie mogą być zaspokajane przez upadłego poza układem.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu