+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż Emitent w dniu 16 grudnia 2016 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką powiązaną InnoEco Polska Sp. z o. o.. Pożyczka na kwotę 310.000,00 złotych została udzielona na okres do dnia 31 sierpnia 2017 rok. Pożyczka została zabezpieczona umowami cesji wierzytelności istniejących oraz przyszłych przysługujących Emitentowi i ma charakter odnawialny. Emitent przeznaczy środki uzyskane z Pożyczki na finansowanie bieżącej działalności, w tym zwłaszcza na zapewnienie odpowiednich zapasów magazynowych oraz dalszą obsługę układu zawartego z wierzycielami. Pozyskane środki finansowe umożliwią Emitentowi produkcję w okresie zimowym, a spłata Pożyczki nastąpi w okresie wzmożonej sprzedaży produktów Spółki w sezonie letnim.

Szczegółowe warunki powołanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu