+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, iż dnia 08 czerwca 2020 roku, w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcji Serii E, zawarł umowę z CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie usług doradczych i wspieranie Spółki w okresie trwania umowy w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest zawarta na czas jej realizacji.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu