+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/06/2020 Zarządu Spółki pod firmą ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 6 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki.

Akcje zostały opłacone i emisja została objęta w całości.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii E Rozpoczęcie zawierania umów objęcia akcji serii E:

6 czerwca 2020

Zakończenie zawierania umów objęcia akcji serii E:

23 czerwca 2020

Termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii E:

24 czerwca 2020

 

Data przydziału akcji serii E Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii E doszła do skutku w dniu 24 czerwca 2020 r.

 

Liczba akcji serii E objętych subskrypcją lub sprzedażą

 

2 735 655
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

 

Oferta akcji serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 735 655 akcji serii E

 

Cena, po jakiej akcje serii E były nabywane (obejmowane)

 

1 zł za każdą akcję serii E
Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) akcji serii E

 

Akcje serii E zostały opłacone wkładem pieniężnym w pełnej wysokości 2 735 655 zł
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E w poszczególnych transzach Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej siedmiu inwestorom

 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

 

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte przez Emitenta z siedmioma inwestorami
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Wśród inwestorów, którzy objęli akcje serii E znajdują się podmioty powiązane z Emitentem
Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

 

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączne koszty emisji akcji serii E Zarząd Emitenta szacuje na 35 600 zł, w tym:

a)  koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:

17 200 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

10 000 zł

d) promocji oferty: nie dotyczy

e) koszty dematerializacji i wprowadzenia do obrotu:

8 400 zł

Koszty emisji akcji serii E zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty finansowe bieżącego okresu

 

Podstawa prawna:

 

  • 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu