+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł SA w upadłości układowej informuje, że w dniu 4 września 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego w trybie art. 293 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Postanowienie nie jest prawomocne. Informację o uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu