+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł SA w upadłości układowej informuje, iż w dniu 24 września 2015 roku Emitent, w wykonaniu pkt. II Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3.06.2015r., dokonał wypłaty pierwszej transzy zobowiązań układowych tj. należności głównych przypadających wierzycielom, których wierzytelności nie przekraczały 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami układu wierzytelności te miały zostać zaspokojone w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Postanowienia te nie obejmują wierzycieli uprawnionych z tytułu obligacji serii B, których wierzytelności będą zaspokajane zgodnie z pkt. IV Układu, bez względu na wartość posiadanych obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu