+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku dokonał wpłaty należności z tytułu wykupu obligacji serii C na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 15 stycznia 2019 roku.

Wykupowi podlega 1262 sztuk obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej 1 262 000 zł.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu