+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORZEŁ S.A. sporządzonych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu